Book Name: Dalailul Khairat Aur Dua Hizbul BahrDalail ul Khairat Author : Imam Abu Abdullah Syed Muhammad Bin Suleman Jazoli R.A.Dua Hizb Al Bahar Author: Syeduna Shaikh Abul Hassan Shazli R.a.Translation :  Allama Muhammad Abdul Hakeem Sharf Qadri R.A.Book Language :...